Go to Top

Adviezen

  • Adviezen LSF

  • Gemeentelijk sportbeleid

  • Samenwerking sportverenigingen

  • Wetenswaardig voor bestuurders

De LSF heeft regelmatig overleg met de Wethouder Sport van de Gemeente Leiden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over sportgerelateerde zaken. Onderstaand de adviezen op datum.

Advies Uitvoeringsbesluit IJshal (november 2018)

Advies aanvullend raadsbesluit combibad (november 2018)

Advies Sporttarieven 2018 (december 2017)

Advies inzake uitvoeringsbesluit combibad (december 2017)

Reactie op advies Combibad (december 2017)

Advies inzake Kaderbesluit IJshal (december 2017) 

Reactie op advies IJshal (december 2017)

Advies Raadsvoorstel over het Kaderbesluit Indoor Sportcentrum (december 2017) 

Uitwerking Advies LSF Raadsbesluit Indoor Sportcentrum (december 2017)

Reactie op advies Indoor Sportcentrum (december 2017)

Advies Verzelfstandiging Unicum (oktober 2017)

Reactie op advies verzelfstandiging Unicum (oktober 2017)

Advies inzake De Notitie Evaluatie (uitvoering) Topsportbeleid (september 2017)

Reactie gemeente evaluatie topsportbeleid (september 2017) 

Advies Beleidskader Spelen en Bewegen (augustus 2017)

Reactie Beleidskader Spelen & Bewegen (augustus 2017) 

Advies Algemene bepalingen, behorende bij de Gebruikersovereenkomsten Sportaccomodaties (juni 2017)

Uitwerking Advies Algemene Bepalingen (juni 2017)

Reactie adviesaanvraag Algemene Bepalingen inzake gebruik sportaccomodaties (juni 2017)

Advies Contourenplan Buitensportaccommodaties (juni 2017)

Reactie Contourenplan Buitensportaccommodaties (juni 2017) 

Advies Afweging Sportaccommodatieprojecten Leiden (mei 2017)

Uitwerking Advies LSF Sportaccommodaties (mei 2017)

Reactie Afweging Sportaccommodatieprojecten (mei 2017)

Advies Voetbal Vitaal (januari 2017)

Reactie gemeente Leiden advies LSF Voetbal Vitaal (januari 2017)

Advies sportstimuleringsfonds (november 2016)

Advies wijzigingen tarieven zwembaden (juli 2016) 

Advies Algemene Bepalingen (februari 2015)

Advies Combinatie Functionarissen (februari 2015)

Bijlage onderzoeksverlsag advies (februari 2015)

 

Brief B&W aan Gemeenteraad over organisatie Sportbedrijf dd 20 december 2011

Brief B&W aan Gemeenteraad over tarieven sportaccommodaties 2012

Erkenning LSF

Reactie college op Rekenkameronderzoek Sport 2012

Reactie van B&W op uitbrengen ongevraagd advies

Voortgang Sportnota 

De LSF heeft in zijn advies over de Sportnota d.d. 1 september 2012 geconstateerd dat in de kadernota wordt benadrukt dat verenigingen meer moeten samenwerken om efficiënter gebruik te maken van de voorzieningen en meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Ook  heeft de LSF vastgesteld dat concrete maatregelen ontbreken om de verenigingen daartoe  te stimuleren en te ondersteunen.

 

Bestuurders van verenigingen worden regelmatig geconfronteerd met allerlei beleidsmatige zaken of vragen van organisatorische aard. Op dit deel van de site besteden we hier aandacht aan, onder verwijzing naar websites waar u informatie kunt vinden.

Vrijwilligers

Cursussen
Verenigingen worden meestal rechtstreeks benaderd over cursussen waar bestuurders, commissieleden en andere vrijwilligers aan kunnen deelnemen.

  • Sportservice Zuid-Holland heeft een permanent cursusaanbod. Ga naar het onderdeel sportorganisaties en kies dan voor Verenigingsadvies.

Brandveiligheidsbeleid 
De Brandweer heeft een checklist brandveiligheid opgesteld voor het café- en barbedrijf, maar verenigingen kunnen er ook zeker hun voordeel mee doen.

Wetgeving
ARBO-beleid, tabakswet, sociale hygiëne: het duizelt ons van de wetgeving! Maar we hebben er allemaal mee te maken. Meer informatie op:

Subsidies
Vind je weg in subsidie- en fondsenland. Er zijn heel veel subsidiemogelijk-heden, maar er zijn ook vaak veel voorwaarden aan verbonden: gedegen plannen indienen, zorgen voor de juiste uitvoering en verantwoording achteraf.
Wie een poging wil wagen kan terecht op de volgende websites: